Oracal
Oracal

Oracal 641 universalfilm till plotter

FilmerfrånOracal 641 seriesmiteråtvidolikaytor. Man kananvändasjälvhäftandefilmernär man skagörareklamoch man skaanvändaplotterförattklippautettmönsterellerenpåskrift. Man kananvändaocksåsjälvhäftandefilmer som fönsterfilmer. När vi arbetarmedsjälvhäftandefilmer, använder vi plotteroch vi kanklippautolikafigurerochmönster. Vi kanerbjudaolikafärgeravfilmer.

FilmerfrånOracal 641 serieärintegenomskinligoch man kananvändadenfilmförattgörareklamoch som fönsterfilm. Användersjälvhäftandefilmer som fönsterfilmerärenriktigtbralösningnärdu till exempelbehöverbegränsarbelysning i lokal.

Vi haranvändatfilmerfrånOracal 641 serienär vi ska:

 

Klippautenlogotypochandrainformation

Användasjälvhäftandefilmer som fönsterfilmerochbegränsabelysning i enlokal

Klippautolikamönsterellerandradekorativaelementer

Dekoreraskyltfönster

 

 

Hur man skainstalleraOracal 641 filmer?

 

Vi erbjudertvåolikasätthur man skainstallerafilmer. Detberorpåfunktion, storlekavytaochönskemål. När vi skaanvändasjälvhäftandefilmer som fönsterfilmer, använder vi våtinstallationssättmedtvållösning. När vi skaarbetamedsmåytorellerlogotyper, använder vi torrinstallationssätt.

 

Man kananvändafilmerfrånOracal 641 serielångeller kort tid. När man skaanvändafilmer i enlokal, applikationterminärintebegränsad.

När vi arbetarmedsjälvhäftandefilmer, använder vi plotteroch vi kanklippautolikafigurerellermönsteroch vi kanerbjudaolikadesignlösningar. 

Det finns inga produkter att visa i denna kategori.